لافس ش

یملاسا نارود یاهِ لافس یتخانش ناتساب یهعلاطم 1ناجریس میدق رهش ؛گنسهعلق یهطوحم IIنایقیدص نیسح ،Iولجاحریما دیعس 10. دش ماجنا ناتسریبد لوا لاس نازومآشناد تروفص هفب هفک دوفب )رفسپ 211 و رفتخد 211(زوفمآشناد 111 لماش شهوژپ هنومن

2022-12-06
    إن ي والله لأكون كالسراج يحرق نفسه ويضيء للناس
  1. 14467
  2. شاغآ گٌّسف ات ىآ مٍادت
  3. com
  4. درک هراــشا تشیب